Son Ümit Öykü SeçkisiKonu: Serbest

Seçkiye yalnız 1 (bir) öykü ile katılım sağlanabilir.

Seçkiye on sekiz (18) yaş ve üzerinde yazmaya ilgi duyan herkes katılabilir. Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları seçkiye katılamazlar.

Seçki için gönderilecek öykülerin Word dosyası olarak; Times New Roman, 12 punto ve 1,5 satır aralığı düzeni ile en fazla beş (5) sayfa olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Şartlara uymayan öyküler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Seçkiye katılan öykülerin daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen veya tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu, başka bir yarışmada ödül almadığını ve tüm hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Öykülerin, yazarın öz geçmişi ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta) ile birlikte: sonumitdergisi@gmail.com adresine “Seçki İçin; Öykü Adı – Yazar Adı” başlığı ile iletilmesi gerekmektedir. Öz geçmiş dosyası iletişim bilgileri ile beraber ayrı bir Word belgesinde gönderilmelidir.

Seçkide yer almayan öyküler uygun görülürse sonumit.com adresinde yayınlanabilecektir.

Eserlerin değerlendirmeye alınabilmesi için son katılım tarihi 3 Haziran 2023’tür. Bu tarihten sonra gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme sonuçları  5 Ekim 2023 tarihinde sonumit.com adresi üzerinden duyurulacaktır.

 

Haklar ve Yükümlülükler

 

Gerekli görüldüğü takdirde Son Ümit, ön değerlendirme kurulu oluşturabilir.

Öykünün seçkiye Kabul edilmesi veya internet sitesinde yayımlanmaya değer bulunması halinde, yazar gönderdiği öykünün telif haklarının ve/veya kullanım haklarını Son Ümit’e devrettiğini kabul ve beyan etmiş kabul edilir.

Seçkiye öykü gönderen her eser sahibi bu şartnameyi kabul etmiş sayılır. Gönderilen eserlerde şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılık tespit edildiğinde eser ve yazar seçki dışında bırakılır.

Son Ümit, şartnamede yer alan madde ve tarihleri kısmen veya tamamen değiştirebilir/düzenleyebilir ancak yapılan değişiklik ve düzenlemeleri katılımcılara duyurmakla yükümlüdür. Duyurular internet sitesi sonumit.com üzerinden yapılır.

 


Seçici Kurul

Doç. Dr. Filiz İlknur Cuma

Doç. Dr. Veysel Şahin

YRD. Doç. Dr. Mihrican Aylaç

Burak Çakır

Hale Özdemir

Nezafet Büşra Çiçek

Yorumlar